(กดอ่านบนภาพ)


คู่มือบรรลุธรรม

ในธรรมชาติตนเอง

(กดอ่านบนภาพ)


ธรรมใดเกิดแต่เหตุ

เหตุ แห่งธรรมนั้น

(กดอ่านบนภาพ)

การเข้าถึงธรรมชาติ

สู่การบรรลุธรรม

ด้วยตนเอง

(กดอ่านบนภาพ)

ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว

จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของ

การบรรลุธรรม